Strona głównaOfertaDokumentyRekrutacjaFotokronikaWażne InformacjeKontaktKadraDOKUMENTYREGULAMIN INTERNATU


REGULAMIN STOŁÓWKI W INTERNACIE


DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAKWATEROWANIA WYCHOWANKA:

 - Zgoda na przetwarzanie wizerunku.

- Oświadczenie bankowe.

Informacja o stanie zdrowia.


PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE WYCHOWAWCÓW INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH W RZESZOWIE WOBEC WYCHOWANKÓW BĘDĄCYCH POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH

(USTAWA Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1982 R. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI)

  1. W przypadku podejrzenia, że wychowanek jest pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego, wychowawca wzywa drugiego pracownika internatu lub szkoły celem potwierdzenia wyżej wymienionych podejrzeń. 
  2. Po potwierdzeniu podejrzeń wychowawca zobowiązany jest:
  • odizolować wychowanka od innych mieszkańców internatu,
  • poinformować telefonicznie kierownika internatu oraz rodziców (opiekunów prawnych) o zaistniałym fakcie i zobowiązać do niezwłocznego odebrania wychowanka z internatu,
  • w razie nieodebrania wychowanka przez rodzica, wychowawca może wezwać policję lub pogotowie ratunkowe.
  1. Z przeprowadzonych postępowań wychowawca sporządza notatkę.
  2. Dalsze postępowanie wg regulaminu internatu.