Strona głównaOfertaDokumentyRekrutacjaFotokronikaWażne InformacjeKontaktKadraREKRUTACJA
REGULAMIN REKRUTACJI DO INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH

IM. TADEUSZA RYLSKIEGO  W RZESZOWIE

 

 

Terminy i zasady rekrutacji

1. Rekrutacja młodzieży do internatu rozpoczyna się od 1 kwietnia do 24 sierpnia.

2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na podstawie złożonego wniosku o przyjecie do internatu.

3. Wniosek o przyjęcie do internatu składa się w Internacie Zespołu Szkół Spożywczych od 1 kwietnia do 
9 lipca 2018 r. – pierwszy termin, 24 sierpnia 2018 r. – drugi termin (jeśli w internacie będą wolne miejsca).

4. Decyzję o przyjęciu do internatu podejmuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Kierownika Internatu.

5. Lista przyjętych do internatu będzie dostępna w sekretariacie szkoły oraz wywieszona na drzwiach wejściowych do Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w dniu 10 lipca 2018 r. oraz w dniu 29 sierpnia 2018 r. (rekrutacja dodatkowa).

6. O przyjęcie do internatu może ubiegać się każdy uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, której organem  prowadzącym jest Gmina Miasto Rzeszów.

§  pierwszeństwo w przyjęciu mają uczniowie Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie,

§  w dalszej kolejności o przyjęciu do internatu decyduje liczba punktów uzyskanych zgodnie z kryteriami naboru do Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie (tabela poniżej).

§  w przypadku uzyskania przez kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym równorzędnych wyników będzie brana pod uwagę data złożenia wniosku.

7. W szczególnych przypadkach, jeśli internat dysponuje wolnymi miejscami, mogą być przyjęci uczniowie ze szkół, których organem prowadzącym nie jest Gmina Miasto Rzeszów.

8. Kandydat starający się o miejsce w internacie ma obowiązek potwierdzić chęć zamieszkania do dnia 
9 lipca 2018 r. do godziny 1300.

9. Uczeń przyjęty do Internatu, który rezygnuje z zamieszkania, zobowiązany jest do przekazania tej informacji (osobiście lub telefonicznie) w sekretariacie szkoły lub pokoju wychowawców w internacie do dnia 27 sierpnia 2018 r.

Kryteria naboru do Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie

Kryteria główne

Liczba punktów

Kandydat jest z rodziny wielodzietnej

1

Niepełnosprawność kandydata

1

Niepełnosprawność jednego rodzica

1

Niepełnosprawność obojga rodziców

2

Rodzeństwo kandydata ma orzeczoną niepełnosprawność

1

Kandydat jest wychowywany w rodzinie niepełnej

1

Kandydat jest objęty pieczą zastępczą

1

Kryteria dodatkowe

 

Trudności z dojazdem kandydata do szkoły – odległość szkoły od miejsca zamieszkania/brak środków komunikacji publicznej:

- poniżej 50 km

- powyżej 50 km

- brak bezpośredniego połączenia

 

 

 

1

2

1

Data złożenia wniosku

Kolejność zgłoszeń

 

 

Procedura odwoławcza

1. W terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji rodzic/opiekun prawny może wystąpić do Kierownika Internatu z pisemnym odwołaniem od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

2. Odwołania zostaną rozpatrzone w ostatnim tygodniu sierpnia 2018 r.
Do pobrania: