Internat Zespołu Szkół nr 3 w Rzeszowie

www.internat.zssrze.resman.pl


PROCEDURY OBOWIAZUJĄCE WYCHOWAWCÓW INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W RZESZOWIE WOBEC WYCHOWANKÓW BĘDĄCYCH POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH

(USTAWA Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1982 R. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚĆI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI)


  • W przypadku podejrzenia, że wychowanek jest pod wpływem  alkoholu lub innego środka odurzającego, wychowawca wzywa drugiego pracownika internatu lub szkoły celem potwierdzenia wyżej wymienionych podejrzeń.
  • Po potwierdzeniu podejrzeń,  wychowawca zobowiązany jest:

-  odizolować wychowanka od innych mieszkańców internatu, 

- poinformować telefonicznie kierownika internatu oraz rodziców (opiekunów prawnych) 

- o zaistniałym fakcie i zobowiązać do niezwłocznego odebrania wychowanka z internatu.

- w razie nieodebrania wychowanka przez rodzica, wychowawca może wezwać policję lub pogotowie ratunkowe.

  • Z przeprowadzonych postępowań wychowawca sporządza notatkę służbową.
  • Dalsze postępowanie wg regulaminu internatu.


PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRZECIWEPIDEMICZNEGO NA WYPADEK WYSTĄPIENIA ZACHOROWAŃ NA CHOROBY SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE ORAZ WYSOCE ZAKAŹNE

                                                                                                                                                             Internat Zespołu Szkół nr 3 w Rzeszowie

 Wprowadzenie
Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008r. Nr 234 poz. 1570ze zm.)choroby szczególnie niebezpieczne i wysoce zakaźne to takie choroby, które łatwo rozprzestrzeniają się, charakteryzują się wysoką śmiertelnością, powodują szczególne zagrożenie dla zdrowia publicznego i wymagają specjalnych metod zwalczania. Należą do nich między innymi cholera, dżuma, ospa prawdziwa, wirusowe gorączki krwotoczne oraz COVID-19 (koronawirus). W przypadku chorób szczególnie niebezpiecznych muszą być stosowane m. in. bardzo rygorystyczne zasady zapobiegania szerzeniu się tych zakażeń, zgodne z zaleceniami WHO i innych instytucji w tym Ministerstwa Zdrowia i Inspekcji Sanitarnej. Szczególne znaczenie ma izolacja osób podejrzanych o zakażenie, stosowanie właściwych środków ochrony osobistej oraz stosowanie kwarantanny. Osoby chore lub podejrzane o zachorowanie na ww. choroby podlegają obowiązkowej hospitalizacji. Osoby zdrowe, które pozostawały w styczności z chorymi na ww. choroby podlegają obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu.
Niniejsza procedura jest narzędziem kierownika w procesie podejmowania decyzji oraz obejmuje wykaz działań, jakie należy podjąć w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej związanej z wystąpieniem podejrzenia wystąpienia choroby szczególnie niebezpiecznej oraz wysoce zakaźnej na terenie internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie.

Adresaci Procedury oraz sposób udostępniania
Procedura postępowania na wypadek wystąpienia zachorowań na choroby szczególnie niebezpieczne oraz wysoce zakaźne adresowana jest do wszystkich wychowanków oraz pracowników Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie oraz innych osób przebywających w danym czasie na terenie internatu.
Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zachorowania na choroby szczególnie niebezpieczne i wysoce zakaźne.
1. Do zgłoszenia kierownikowi podejrzenia zachorowania zobowiązany jest każdy pracownik i wychowanek Internatu Zespołu Szkół nr 3 w Rzeszowie.
2. Zgłoszenia dokonuje się niezwłocznie po podjęciu informacji lub stwierdzeniu podejrzenia zachorowania.
3. Zgłoszenia można dokonać z wykorzystaniem każdego z dostępnych środków łączności bezpośrednio do kierownika internatu: 660 750 999 lub dyrektora szkoły 17 748 31 00 (sekretariat szkoły).
4. Osoba, która podjęła informację lub stwierdziła podejrzenie zachorowania odpowiedzialna jest za niezwłocznie odizolowanie podejrzanej o chorobę osoby/osób.
5. Wszystkim osobom, które miały kontakt z osobą/osobami podejrzanymi o chorobę zakazuje się opuszczania obiektu/pomieszczenia.
6. Kierownik internatu po otrzymaniu informacji o podejrzeniu zachorowania w trybie alarmowym powiadamia:
− Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Rzeszowie tel. (17) 852 21 11
oraz ewentualnie:
− Oddział Zakaźny Szpitala Miejskiego w Łańcucie tel.: centrala 17 22 40 100
− Policję tel. 997 lub 112.
7. Kierownik internatu postępuje zgodnie z zaleceniami pracowników odpowiednich służb.
8. Kierownik internatu powołuje grupę roboczą stanowiącą zespół doradczy.
9. Kierownik internatu odpowiedzialny jest za:
− stały nadzór nad realizacją zadania polegającego na odizolowaniu osoby/osób z podejrzeniem choroby oraz respektowania zakazu opuszczania obiektu/pomieszczeń przez inne osoby mające kontakt z osobą/osobami z podejrzeniem,
− wprowadzenie wytycznych dla wychowanków i pracowników w zakresie obowiązkowej dezynfekcji rąk oraz powierzchni,
− zabezpieczenie odpowiednich certyfikowanych środków dezynfekcyjnych,
− odizolowanie (zamknięcie) pomieszczeń obiektów, w których przebywały osoby z podejrzeniem choroby do czasu przeprowadzenia dezynfekcji.
− realizacja dezynfekcji pomieszczeń/obiektów w których przebywały osoby z podejrzeniem choroby (m.in. po zakończonej kwarantannie internacie).
Powołanie i zadania grupy roboczej.
1. Kierownik internatu po otrzymaniu informacji o podejrzeniu zachorowania
powołuje grupę roboczą oraz określa termin i miejsce spotkania.
2. W skład Grupy wchodzą:
− Przewodniczący Grupy Roboczej: Kierownik internatu,
− Członkowie Grupy Roboczej: wychowawcy internatu będący na dyżurze i portier,
- Kierownik Gospodarczy.
3. Przewodniczący Grupy Roboczej może zapraszać do udziału w pracach Grupy także inne osoby.
4. Tryb pracy i szczegółowe zasady funkcjonowania Grupy Roboczej określa Przewodniczący.
5. Do podstawowych zadań Grupy należy:
− bieżąca analiza sytuacji internacie,
− współpraca z odpowiednimi instytucjami/służbami w tym Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym oraz Wojewódzką Stacją Sanitarno –Epidemiologiczną w Rzeszowie,
− współpraca z Policją w celu np. ustalenia miejsca pobytu osób przewidzianych do kwarantanny,
− organizacja ewentualnej kwarantanny dla osób przebywających na terenie internatu,
− zabezpieczenie logistyczne ewentualnej kwarantanny,
− organizacja procesu dezynfekcji pomieszczeń / obiektów internatu,
− wprowadzenie stałego dyżuru wybranych pracowników internatu,
− ewentualna organizacja pomocy psychologicznej.

Kwarantanna
Wprowadzenie kwarantanny następuje po decyzji Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Kwarantanna polega na odosobnieniu osób potencjalnie zdrowych, które były narażone na zakażenie. Odbywa się to w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych, zwłaszcza takich w stosunku do których nie ma skutecznego leczenia. Pozwala to na szybką identyfikację osób, u których zaczynają pojawiać się pierwsze objawy zakażenia i poddanie ich leczeniu w warunkach izolacji. Osoba podlegająca kwarantannie to osoba niewykazująca w danym momencie objawów chorobowych, czyli „podejrzany o zakażenie”. Przebieg kwarantanny realizuje się zgodnie z zaleceniami i pod nadzorem stacji sanitarno –epidemiologicznej oraz innych właściwych służb/instytucji.
Uwagi końcowe
Pozostałe kwestie nie ujęte w niniejszej procedurze rozpatrywane będę przez kierownika internatu przy wsparciu powołanej Grupy Roboczej oraz przy uwzględnieniu informacji zawartych na stronach Głównego Inspektora Sanitarnego. W załączniku przedstawiono Informację Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia chorobą COVID-19 (koronawirus). Więcej informacji znaleźć można na stronach Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej w Rzeszowie.

Załącznik.
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem, Warszawa, 20.03.2020 r.
Zaleca się:
1) Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra), promować zatwierdzanie spraw przez internet.
2) Promować regularne i dokładne mycie rąk przez osoby przebywające w miejscach użyteczności publicznej: wodą z mydłem lub zdezynfekowanie dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
3) Upewnić się, że osoby przebywające w miejscach użyteczności publicznej mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.
4) Umieścić dozowniki z płynem odkażającym w widocznych miejscach, w miejscu pracy i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.
5) Wywiesić w widocznym miejsc informacje jak skutecznie myć ręce (grafika poniżej).
6) Połączyć z to z innymi środkami komunikacji, takimi jak np. szkolenia personelu przez specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.
7) Zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby podczas pracy, czy wizyty w miejscu publicznym NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegać higieny kaszlu i oddychania (patrz pkt. 2 poniżej).
8) Zapewnić, aby miejsca pracy były czyste i higieniczne :
• powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym, lub przecierane wodą z detergentem,
• wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane, z użyciem wody z detergentem.


                           
POSTĘPOWANIE NA WYPADEK POJAWIENIA SIĘ OSOBY Z PODEJRZENIEM ZAKAŻENIA koronawirusem COVID – 19 DLA WYCHOWANKÓW/ODWIEDZAJĄCYCH/PRACOWNIKÓW
             
1. Mierzenie temperatury odbywa się w holu budynku – obok portierni (mierzy portier lub wychowawca).
Jeżeli jest podwyższona temperatura wychowanek/odwiedzający /pracownik kierowany jest do odosobnionego pokoju w celu odizolowania i przeczekania do przyjazdu pogotowia.
* W tym czasie informowani są również rodzice (dotyczy wychowanków).
2. Poinformowanie kierownika internatu oraz ustalenie obszaru, w którym poruszała się osoba podejrzana o zakażenie.
3. Ustalenie osób obecnych w tym samym czasie w pobliżu w/w osoby – odizolowanie jej/ich.
4. Powiadomienie służb: SANEPIDU, SZPITALA ZAKAŹNEGO, POLICJI, POGOTOWIA.