Internat Zespołu Szkół nr 3 w Rzeszowie

www.internat.zssrze.resman.pl

REKRUTACJA

REGULAMIN REKRUTACJI
DO INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W RZESZOWIE

 

Tryb postępowania

1. O przyjęcie do internatu może ubiegać się każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej, której organem  prowadzącym jest Gmina Miasto Rzeszów

§  pierwszeństwo w przyjęciu mają uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Rzeszowie,

§  kolejno przyjmowani są kandydaci, których rodzeństwo mieszka aktualnie
w internacie,

§  w dalszej kolejności o przyjęciu decyduje liczba punktów uzyskanych zgodnie
z kryteriami naboru do Internatu Zespołu Szkół nr 3 w Rzeszowie (tabela poniżej),

§  w przypadku uzyskania przez kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym równorzędnych wyników będzie brana pod uwagę data złożenia wniosku.

2. W szczególnych przypadkach, jeśli internat dysponuje wolnymi miejscami, mogą być przyjęci uczniowie szkół, których organem prowadzącym nie jest Gmina Miasto Rzeszów.

3. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy nowych wychowanków. Dotychczasowi mieszkańcy internatu kontynuują pobyt na podstawie złożonej deklaracji.

 

Komisja rekrutacyjna

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Kierownika Internatu.

2. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy:

§  ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do internatu,

§  sporządzenie protokołu z postępowania rekrutacyjnego.

 

Terminarz

1. Składanie deklaracji kontynuacji pobytu w internacie na rok szkolny 2021/2022 przez

     dotychczasowych wychowanków 19.04.-31.05.2021 r.

2. Składanie wniosków o przyjęcie do internatu na rok szkolny 2021/2022 w terminie

     17.05. – 2.08.2021 r. drogą elektroniczną na adres e-mailowy: internat.zss.rekrut@o2.pl

3. Potwierdzenie chęci zamieszkania w internacie przez kandydatów (telefon, e-mail,

     osobiście do dnia 4.08.2021 r.) do godziny 1200

4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do internatu

- 4.08. 2021r. godz.1500

5.  Podania, które wpłyną do internatu po 2 sierpnia 2021r. będą rozpatrywane w miarę

      wolnych miejsc

 

Wyniki rekrutacji

Lista osób przyjętych zostanie opublikowana na stronie internetowej internatu oraz wywieszona na drzwiach internatu.

 

Kryteria naboru do Internatu Zespołu Szkół nr 3 w Rzeszowie

Kryteria główne

Liczba punktów

Kandydat jest z rodziny wielodzietnej

1

Niepełnosprawność kandydata

1

Niepełnosprawność jednego rodzica

1

Niepełnosprawność obojga rodziców

2

Rodzeństwo kandydata ma orzeczoną niepełnosprawność

1

Kandydat jest wychowywany w rodzinie niepełnej

1

Kandydat jest objęty pieczą zastępczą

1

Kryteria dodatkowe

 

Trudności z dojazdem kandydata do szkoły – odległość szkoły od miejsca zamieszkania/brak środków komunikacji publicznej:

- poniżej 50 km

- powyżej 50 km

- brak bezpośredniego połączenia

 

 

1

2

1

Data złożenia wniosku

Kolejność zgłoszeń

 

 

 

 

Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji rodzic/opiekun prawny może wystąpić do Kierownika Internatu z pisemnym odwołaniem od decyzji Komisji Rekrutacyjnej, które zostanie rozpatrzone po 23 sierpnia 2021r.

 

 

 Wniosek o przyjęcie do internatu.pdf